Call out for AntiFrontex Days Evrywhere! 21-23 May 2016 | Apel o Dni AntyFronteksowe Wszędzie 21-23 maja 2016

Warszawa-migracja-672x372

AntiFrontex 21-23.05.2016

This year more than ever, we need your support to say NO to the European Union’s migration policies and criminal activities of its border control agency, the Frontex.       Closing borders and cutting the wealthy Europe off from the countries of South and East – plundered and kept in poverty – aims at preserving inequalities on both sides. Borders do not only work outwards. Their tightening causes increasing limitation of people’s rights and freedom also here, in Europe. Shifting the “problem” of migration onto countries such as Turkey, ignoring the death of thousands in the Mediterranean, imprisonment of those seeking help and better life in Europe, are directly linked to preserving capitalism as a system, in its most bloodthirsty variant.

Work conditions for those who are illegally employed in Europe on a mass scale are often not unlike slavery. Only a tiny percent of those appealing for asylum get the papers which enable them to escape the lot of illegal worker. Keeping migrants in a precarious position serves only economic exploitation, and makes it possible to quickly get rid of them whenever they claim any of their rights. It simultaneously allows for keeping wages low for local workers who can always be replaced by illegal underpaid workforce. The anti-migrant hysteria throughout Europe accounts for a cynical political game whose aim is to keep the power and privilege for a handful of the most well-off. For a few years now in Warsaw, on the anniversary of the agency’s emergence which coincides with that of the racist murder on Max Itoya,

AntiFrontex Days are organized by an alliance of groups and activists in solidarity with migrants. This year, we are not limiting actions to Poland’s capital where the Frontex headquarters are located. We want to invite various groups and people in different locations to express their solidarity with migrants and workers. Let us say this together: we do not consent to policies of exploitation and exclusion which those in power try to force upon us.

     May 21th to 23th are to be days of objection towards Frontex and EU’s policies towards refugees. We encourage you to initiate actions of solidarity in your locations, so that we’re all able to broadcast our lack of consent to the power discourse that dominates. Let art activism, happenings, meetings, demonstrations and direct actions: all activities which you see as relevant in your local context, be a firm and bold outcry against EU’s policies. Choose for yourselves the form of action you find most suitable.

Please send us info documenting the events, your appeals, articles or other elements of what you do, so that we can all share them via our sister site and inspire one another to take action.

Write to us: antyfrontex@riseup.net

NO to Border Regime and Policies of Exploitation!

Migracja.noblogs

 

AntiFrontex 21-23 maggio 2016

Quest’anno più che mai abbiamo bisogno del vostro supporto per dire NO alle politiche migratorie dell’Unione europea e allle attività criminali della sua agenzia di controllo delle frontiere, Frontex.

La chiusura delle frontiere della ricca Europa per escludere i paesi del Sud e dell’Est – saccheggiati e tenuti in condizioni di povertà – mira a preservare le disuguaglianze su entrambi i lati. Le frontiere non funzionano solo verso l’esterno. La stretta sui confini provoca una crescente limitazione dei diritti delle persone e della libertà anche qui, in Europa. Spostare il “problema” della migrazione su paesi come la Turchia, ignorare la morte di migliaia di persone nel Mediterraneo, la detenzione di coloro che cercano aiuto e una vita migliore in Europa, sono direttamente collegati col preservare il capitalismo come sistema, nella sua variante più sanguinaria.

Le condizioni di lavoro per coloro che sono impiegati illegalmente in Europa, su scala di massa, spesso non sono differenti dalla schiavitù. Solo una piccola percentuale di coloro che richiedono l’asilo ottengono i documenti che consentono loro di sfuggire al destino di lavoratori illegali. Mantenere i migranti in una posizione precaria serve solo allo sfruttamento economico, rende possibile liberarsi rapidamente di loro ogni volta che reclamano un qualsiasi loro diritto e permette contemporaneamente di mantenere bassi i salari per i lavoratori locali che possono sempre essere sostituiti da lavoratori sottopagati illegali. L’isteria anti-migranti in tutta Europa rappresenta un cinico gioco politico il cui scopo è quello di mantenere il potere e il privilegio dei pochi benestanti.

Da alcuni anni a Varsavia, in occasione dell’anniversario della nascita dell’agenzia, che coincide con quello dell’omicidio razzista di Max Itoya, un’alleanza di gruppi e attivisti in solidarietà con i migranti organizza le giornate AntiFrontex. Quest’anno non vogliamo limitare le azioni alla capitale della Polonia, dove si trova il quartier generale di Frontex. Vogliamo invitare vari gruppi e le persone in luoghi diversi ad esprimere la loro solidarietà con i migranti e i lavoratori. Diciamo insieme: noi non consentiremo le politiche di sfruttamento e di esclusione che chi ha il potere cerca di imporci.

Le date dal 21 al 23 maggio devono essere giornate di opposizione alle politiche di Frontex e della UE nei confronti dei rifugiati. Vi invitiamo ad organizzare azioni di solidarietà nelle vostre località, in modo da poter tutti essere in grado di diffondere il nostro mancato consenso al discorso del potere dominante. Che eventi, incontri, iniziative artistiche, manifestazioni e azioni dirette e tutte le attività che considerate rilevanti nel contesto locale, rappresentino una protesta ferma e coraggiosa contro le politiche dell’UE. Scegliete voi stessi la forma di azione che trovate più adatta.

Vi preghiamo di inviarci informazioni che documentano gli eventi, i vostri appelli, articoli o altri elementi di quello che farete, in modo che tutti noi possiamo condividerli tramite il nostro sito e ispirarci l’un l’altro ad agire.

Migracja.noblogs.org

Scrivici a: antyfrontex [at] Riseup [dot] net

NO al regime delle frontiere a alle politiche di sfruttamento!

Appello per le giornate antiFrontex dappertutto! 21-23 maggio 2016

 

[polski]

AntyFrontex 21-23.05.2016

      W tym roku bardziej niż w poprzednich potrzebujemy Waszego wsparcia żeby powiedzieć głośne NIE polityce migracyjnej Unii Europejskiej i bandyckim działaniom jej agencji ds. ochrony granic – Fronteksowi.

      Zamykanie granic i odcinanie się bogatej Europy od grabionych i utrzymywanych w biedzie krajów wschodu i południa służy podtrzymaniu nierówności po obu stronach. Granice działają nie tylko na zewnątrz. Ich zacieśnianie powoduje coraz wieksze ograniczanie praw i wolności ludzi także tutaj, w Europie. Przerzucanie „problemu” migracji do krajów takich jak Turcja, ignorowanie tysięcy śmierci na morzu śródziemnym, więzienie osób szukających w Europie pomocy i lepszego życia, jest bezpośrednio połączone z utrzymaniem systemu kapitalistycznego w jego najbardziej krwiożerczej odmianie.

      Warunki pracy osób, które są nielegalnie zatrudniane w Europie na masową skalę, przypominają niejednokrotnie niewolnictwo. Tylko promil ubiegających się o azyl polityczny dostaje papiery, które umożliwiają wyjście z pozycji nielegalnego pracownika. Utrzymywanie migrantów i migrantek w prekaryjnej pozycji służy wyłącznie ich eksploatacji ekonomicznej i umożliwia szybkie pozbycie się tych osób, gdy tylko zaczynają rościć sobie jakieś prawa. Równocześnie umożliwia też utrzymanie niskich wynagrodzeń dla lokalnych pracownic i pracowników, którzy zawsze mogą zostać zastąpieni nielegalną i tanią siłą roboczą. Anty-uchodźcza histeria jest w całej Europie elementem cynicznej politycznej gry mającej na celu utrzymanie władzy i przywilejów przez garstkę najlepiej ustawionych.

      Od kilku lat w Warszawie, w rocznicę powstania agencji, która zbiega się w czasie z rocznicą morderstwa Maxa Itoyi, alians grup i osób solidarnych z migrant.k.ami organizuje Dni AntyFronteksowe. W tym roku nie chcemy ograniczać sie tylko do stolicy, gdzie mieści się główna siedziba Fronteksu. Chcemy zaprosić jak najwięcej grup i osób z różnych miast do wyrażania swojej solidarności z migrant.k.ami, pracownicami i pracownikami. Powiedzmy wspólnie, że nie zgadzamy się na politykę wyzysku i wykluczenia, narzucaną nam przez rządzących.

     Dni 21 – 23 maja ogłaszamy międzynarodowymi dniami sprzeciwu wobec Fronteksu i polityki UE wobec uchodźców. Zapraszamy Was do tworzenia akcji solidarnościowych w Waszych miastach, tak abyśmy wspólnie pokazały nasz opór wobec dominującej retoryki władzy. Niech akcje plastyczne, happeningi, spotkania, demonstracje i akcje bezpośrednie, wszystkie działania, które w waszych oczach mają sens w Waszym lokalnym kontekście, będą zdecydowanym głosem przeciwko polityce UE. Same wybierzcie formę działania najbardziej dla Was odpowiednią.

      Wyślijcie nam info z dokumentacją z wydarzeń, komunikaty, artykuły lub inne elementy Waszych działań, żebyśmy mogły podzielić się nimi na zaprzyjaźnionej stronie i inspirować się nawzajem do działania.

Piszcie na: antyfrontex@riseup.net

Przeciwko reżimowi granic i polityce wyzysku!

Call out for AntiFrontex Days Everywhere! 21-23 May 2016 | Apel o Dni AntyFronteksowe Wszędzie 21-23 maja 2016